Rólunk

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság– és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézete KRTK KTI 

A Közgazdaság-tudományi Intézetből, a Regionális Kutatások Intézetéből és a Világgazdasági Intézetből álló kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaságtudomány, a világgazdaság, a térbeli folyamatok, valamint a más társadalomtudományokkal határos területeken. Feladata a piacgazdaság, különösen a magyar gazdaság, a nemzetközi gazdasági-politikai környezeti feltételek és a térbeli gazdasági és társadalmi folyamatok tudományos elemzése. A központ az elért új kutatási eredményeket publikálja és népszerűsíti, fejleszti a kutatásokhoz szükséges tudományos eszköztárat és a közgazdaság-tudományi és a regionális kutatások számára alkalmas és szükséges adatbázisokat; a szakpolitikák számára levonható következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg, fejleszti és részt vesz a központ által művelt tudományterületekhez kapcsolódó mesteri és doktori szintű egyetemi oktatási programokban és tananyagfejlesztésekben.

A kutatóintézet-hálózat a kutatói kiválóság, a hiteles tudomány, a társadalomért való elkötelezettség egységével válik a nemzeti és nemzetközi siker, a magyar és az egyetemes tudomány értékeinek megteremtőjévé. Magyarország egyetlen főhivatású kutatóintézet-hálózatának intézményeként kiemelt célunk, hogy a hazai kutatási hagyományokra épülve a nemzetközi kutatási térben is számottevő, jelentős eredményeket ígérő felfedező kutatásokkal, értékadó tudományos eredményekkel vállaljunk szerepet a közjó szolgálatában, a jövő megalapozásában.

Kutatási területek:

 • Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés
 • Egyészség és társadalom
 • Hálózatok gazdaságtana
 • Játékelmélet
 • Közösségi gazdaságtan és közpolitikák
 • Mechanizmustervezés
 • Növekedés és versenyképesség
 • Oktatás-gazdaságtan és munkapiac
 • Piac-vállalatelméleti és ágazati/vállalati empirikus kutatások

Kapcsolat a felsőoktatással:

Az intézet kutatói szinte valamennyi hazai graduális és posztgraduális közgazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézményben oktatnak, továbbá jelen vannak külföldi egyetemeken is.

Az MTA KRTK KTI  és az onkentesmentoralas.hu:

KRTK-KTI vállalta magára az a feladatot, hogy létrehoz az önkéntes mentorálási kapacitás becsatornázására képes regisztrációs felületet és a mentorpárosítást automatikusan elvégző algoritmust. Az optimalizáláshoz használt szempontrendszer kidolgozását a KTI oktatásgazdaságtani szakértői, Horn Dániel és Hermann Zoltán vezették. A preferenciák és feltételek figyelembevételével egy algoritmus számítja ki az optimális párosításokat minden héten, melyet Biró Péter vezetésével a KRTK-KTI Mechanizmustervezés kutatócsoport munkatársai terveztek meg és implementáltak.

#SCHOOL

A weboldal megálmodója Prievara Tibor az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumának tanára. A #school tanárok által és tanárok számára fejlesztett, komplex, rugalmas, és minden (online és offline) oktatási helyzetet támogatni képes e-learning keretrendszer, amely a 21. századi pedagógia elveit képes hatékonyan átültetni a gyakorlatba. Oktatási szoftverüket már több száz iskolában használják országszerte.

Az induló programhoz biztosít kipróbált módszereket a #school által kidolgozott e-mentorálási modell, melyet már több helyi és országos programban használtak. Továbbá a mentorok részére ajánl fel tematikus módszertani felkészítést, digitális módszertani képzést is.

Az oldal főbb funkciói:

 • gamification pontrendszer
 • tartalomkezelő rendszer, komplex tesztmotorral
 • digitális osztályterem, ahol hang- vagy képátvitellel egy digitális tábla segítségével lehet online tanórákat vezetni
 • bármilyen tesztsorból egyetlen kattintással készíthető multiplayer stratégiai játék
 • közösségi modul, amely tartalom megosztása mellett központi kommunikációs csatornaként is működik
 • teljes tanulásmenedzsment rendszer, részletes visszajelzéssel, statisztikákkal
 • kérdőív modul
 • bármilyen multimédiás tartalom megjelenítése

 

#SCHOOL és az onkenetesmentoralas.hu

Az induló program biztosít kipróbált módszereket a #school által kidolgozott e-mentorálási modell, melyet már több helyi és országos programban használtak. Továbbá mentorok részére a biztosít igazolással együtt járó tematikus módszertani felkészítést is.

MRSZ

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány célja a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása. A 2018-ban indított „Válaszút – kompex digitális program a sikeres életpályáért” elnevezésű programja keretében az intézményrendszeren kívüli, - de azzal szorosan együttműködő- innovatív fejlődési lehetőségeket és fejlesztő szolgáltatásokat biztosíts úgy, hogy azok nem csak az egyénre irányulnak, hanem az őt körülvevő környezeti hatásokra és interakciókra is reagálnak. Ennek érdekében a program pedagógiai, szociális, egészségügyi, valamint gazdasági elemeket is tartalmaz melyek egymásra épülve fokozatosan hatnak a kívánt cél elérése érdekében. Mérsékli a képzett munkaerő hiányát és preventív lépéseket tesz az iskolai kudarcok és a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében, a pályaorientáció kortárs segítés, mentorálás és egyéni motivációs faktorok biztosításán keresztül. Az intraperszonális és interperszonális térben egyszerre végzett munka során bekövetkező változások hosszú távon egy irányba mutatnak, amely maga a program során tudatosan tervezett és megvalósított életpályamodell.

MRSZ és az onkenetesmentoralas.hu

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány a „Válaszút” programja keretében már alkalmazza a Hashtag.school által biztosított fejlett oktatást támogató lehetőségeket és ezen tapasztalata alapján részt vállal jelen program kitűzött céljai megvalósításának szociális-kapcsolati dimenziójában. A program lehetőséget biztosít alkalmi illetve rendszeres egyéni illetve csoportos konzultációra, azonban mielőtt erre a rendszerben sor kerülne szükség van, mind a tanításba csatlakozó önkéntesek, mind pedig a tanulásba becsatlakozó diákok vonatkozásában támogatási felületet biztosítani, mely nem a rendszer technikai használatára, hanem elsősorban a megvalósulás során fellépő nehézségek megoldására, a résztvevők tájékoztatására, illetve nem kívánatos tevékenyégek szűrésére vonatkozik. A folyamat során természetes módon alakulhatnak ki olyan helyzetek melyekben fontos az egyénre szabott tájékoztatás és támogatás lehetőségének biztosítása. A szociális elem, mint szolgáltatás a folyamat minőségbiztosítása és a gyermekek védelme érdekében is kiemelten fontos.

 

Partnereink: