Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (a továbbiakban: Szeretetszolgálat), az Enabler Kft. (a továbbiakban: #school) és az ELKH KRTK Közgazdaságtudományi Intézet (a továbbiakban: KRTK; a továbbiakban együtt: Adatkezelők) által megvalósított VoluMen kezdeményezés adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatását.

Adatkezelők adatai:

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány

Székhely:1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Email cím: mrsz@jobbadni.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve:Dr. Kerekes Sándor

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:dpo@jobbadni.hu

Enabler Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Papnövelde u. 8. 1/13.

Email cím: info@hashtag.school

Adatvédelmi tisztviselő neve: Prievara Tibor

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 06202990780

ELKH KRTK Közgazdaságtudományi Intézet

Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4

Email cím: titkarsag@krtk.mta.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. György András

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: bejelentes@krtk.mta.hu

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

1. Bevezetés

Adatkezelők általános, mindenki számára ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást üzemeltetnek közösen együttműködve, amely alkalmas tanárok, mentorok és diákjaik, mentoráltjaik tevékenységének támogatására.

A szolgáltatás célja, hogy a koronavírus-járvány idején és azt követően is elérhető legyen egy online oktatási platform mindenki számára.

Adatkezelők a tevékenységüket e célból szervezik és valósítják meg együtt dolgozva, egymás tevékenységét kiegészítve, az adatkezelés módját, eszközeit és hatókörét közösen meghatározva.

Ezen okból Adatkezelők a Rendelet 26. cikk szerinti közös adatkezelőknek minősülnek.

A közös adatkezelés viszont nem jelenti azt, hogy az Adatkezelők minden tevékenységüket közösen valósítják meg, a tájékoztató külön jelzi az egyes adatkezelések esetében, hogy adott műveletnek ki a felelőse az Adatkezelők közül.

 

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama
2.1. Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A kezdeményezés a onkentesmentoralas.hu (a továbbiakban: Honlap) weboldalon keresztül érhető el.

A mentoroknak és a mentoráltaknak a Honlapon regisztrálnia kell, amihez a következő adatok megadása szükséges:

 • mentor részéről rögzítendő adatok:
 • mentorált részéről rögzítendő adatok:

A regisztrációs adatok alapján valósul meg a mentorok és mentoráltak összepárosítása a rendszerben.

A mentorált részéről lehetőség van további adatok megadására is kérdőív formájában. A kérdőív kitöltése önkéntes, azonban, ha a kérdőívet kitölti a mentorált, akkor az alapján az Adatkezelők megbecsülik, hogy a mentorált hátrányos helyzetű személynek számít-e. Amennyiben a következtetés alapján a hátrányos helyzet valószínűsíthető, a rendszer prioritást biztosít a mentoráltaknak a szolgáltatás igénybevétele során, azaz a szolgáltatás használata során megelői a nem hátrányos helyzetű személyeket a kiszolgálása.

A regisztráció feltétele a szolgáltatás igénybevételének.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a regisztrációs adatok esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a mentor és Adatkezelők, valamint a mentorált és Adatkezelők között a regisztrációval létrejövő szerződés teljesítése.

A hátrányos helyzetre vonatkozó kérdőívben szereplő adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat Adatkezelők a regisztráció időtartamát követő 5 évig, a polgári jogi elévülési idő végéig őrzik meg.

Az adatokat a #school tárolja.

Felelős adatkezelő

A regisztrációs célú adatkezelési esetkört a #school valósítja meg, mivel a Honlap az általa fejlesztett online platform.

A hátrányos helyzettel kapcsolatos adatkezelés megvalósítója a KRTK, az adatokat a #school szerverán tárolódnak el.

2.2. Mentor és mentorált összekapcsolása

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A szolgáltatás keretében az informatikai rendszer automatikusan összepárosítja a regisztrációkor adott adatok alapján a mentoráltat és a mentort.

Az összepárosítás egy algoritmus segítségével valósul meg, amit a KRTK alkotott meg és fejleszt.

Az összepárosítás automatikus döntéshozatalnak minősül.

A döntéshozatal alapelvei:

Az érintettre az automatikus döntéshozatalnak abból a szempontból van hatása, hogy:

 • az algoritmus kapcsolja össze egy mentorral,
 • ha nem jelölte meg a mentorált, hogy egyéni, vagy csoportos foglalkozáson szeretne részt venni, akkor az algoritmus választ helyette véletlenszerűen.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a mentor és Adatkezelők, valamint a mentorált és Adatkezelők között a regisztrációval létrejövő szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama

Az összepárosítás automatikus, így az adatokat összepárosítási célból csak az algoritmus lefuttatásához szükséges ideig kezeli az informatikai rendszer. Ezt követően az algoritmus az adatot nem kezeli tovább, csak akkor, ha a mentorált új képzésre szeretne jelentkezni és emiatt újra le kell futtatni az összepárosítást.

Felelős adatkezelő

Az összepárosítási algoritmust a KRTK fejleszti, így azért ő felelős.

Az adattárolás és az algoritmus technikai működtetése a #school feladata.

2.3. Mentorálási tevékenység ellenőrzése

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Adatkezelők számára fontos, hogy a kezdeményezésben csak olyan mentorok vegyenek részt, akik valóban valamilyen mentorálási, tanácsadási, oktatási tevékenységet végeznek és valós személyek.

A mentorok ellenőrzése így kifejezetten fontos eleme a szolgáltatás igénybevételének, az ellenőrzés hiányában a szolgáltatás nem vehető igénybe.

Az ellenőrzés két elemből áll:

 • ellenőrzés a regisztrációkor: a Szeretetszolgálat felhív minden regisztrált mentort, tájékoztatást ad aműködésről, házirendről, amelyhez a mentor regisztrációkor megadott adatai szükségesek,
 • ellenőrzés a tevékenység közben: Monitorozza a Honlapon a tanárok és diákok között zajló tevékenységeket a mentoráltak jelzései alapján, amelyhez a mentor regisztrációkor megadott adatai, valamint a mentor és a mentorált Honlapon tanúsított magatartásával kapcsolatos adatok (Honlapon folytatott videó beszélgetések és szöveges üzenetek) szükségesek és házirend megsértése esetén a Honlapról azonnal kizárja a mentort.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a mentor és Adatkezelők, valamint a mentorált és adatkezelők között a regisztrációval létrejövő szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat:

 • a regisztrációkor megvalósuló ellenőrzés a regisztrációt követő 48 órán belül megvalósul, ha sikeres, akkor további adatkezelés nem valósul meg, amennyiben nem sikeres, akkor a regisztráció elutasítását, annak okait és a mentor azonosító adatait egy naptári évig tárolja a rendszer,
 • a tevékenység során megvalósuló ellenőrzés folyamatos, amely azt jelenti, hogy a megvalósult online oktatások videóanyaga 1 hátig kerül tárolásra, emelletta vizsgálat eredményét a Szeretetszolgálat rögzíti és egy naptári évig tárolja.

Felelős adatkezelő

Az ellenőrzést a Szeretetszolgálat valósítja meg.

A Honlap működtetése a #school feladata.

 

2.4. Utánkövetés

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A kezdeményezés keretében a KRTK tudományos kutatási céllal megkísérli felmérni, hogy az egyéni, vagy a csoportos mentorálás bizonyul hatásosabbnak.

A felmérés az alábbiak szerint valósul meg:

A felmérés nem a mentor hatékonyságának, hanem a mentorálási mód hatékonyságának felmérésére szolgál, így a KRTK nem kezel a mentorokra vonatkozó külön-külön adatokat.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a mentorált önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Felelős adatkezelő

Az utánkövetést a KRTK valósítja meg, az ezzel kapcsolatos adatokat is ő kezeli, de a Honlap működtetése a #school feladata, így a visszajelző kérdőívek adatainak tárolásában közreműködik.

3. Adatfeldolgozók 

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

Tárhelyszolgáltató

Név:                      

E-mail cím:         

 

4. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszát bármely adatkezelő előtt, vagy egyszerre valamennyi adatkezelő előtt előterjesztheti.

4.1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

4.2. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

4.3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

4.5. Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
4.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a jog akkor nem illeti meg, ha a döntés:

 • az Ön az és az Adatkezelők közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőkre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
4.7. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

6. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

7. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 04. 30. napjától érvényes.