ÁSZF

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum tartalmazza az Enabler Kft. (a továbbiakban: #school) a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (a továbbiakban: Szeretetszolgálat), és az ELKH KRTK Közgazdaságtudományi Intézet (a továbbiakban: KRTK, együtt hivatkozvaz Üzemeltetők) által kialakított és üzemeltetett onkentesmentoralas.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető, online oktatási platform (Platform) felhasználóira (a továbbiakban: Felhasználó, mentor, vagy mentorlát) vonatkozó felhasználási feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Üzemeltető nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetik alá magát.

A Felhasználó a Honlap használatával, a Platform igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.       Üzemeltető és társszolgáltatók adatai

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány

Székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Email cím: mrsz@jobbadni.hu

 

Név: Enabler Kft.                                                             

Székhely: 1053 Budapest, Papnövelde utca 8. 1. em. 13.                                 

Cégjegyzékszám: 01-09-185698                 

Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága   

Adószám: 24848389-2-41                             

E-mail cím: info@hashtag.school

 

ELKH KRTK Közgazdaságtudományi Intézet

Székhely: 1094 Budapest Tóth Kálmán u. 4

Email cím: titkarsag@krtk.mta.hu

                                               

A Platform nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:

Neve:                     

Címe:                                    

1.        A Platform célja

A Platform célja a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatás elősegítése.

E célból ingyenes, nyílt mentorálásra lehetőséget adó platformot hoztak létre Üzemeltetők, ami lehetőséget ad:

 • mentorok és mentoráltak regisztrációjára, egymásra találására, informatikai megoldásokkal támogatva,
 • az oktatási/mentorálási tevékenység megvalósítására.

A Platformon belül minden olyan mentorlásási és oktatási tevékenység megvalósítható, ami nem sérti a jelen Felhasználási feltételek mellékletét képező házirendet.

2.       A Platform igénybevételének feltételei és menete
2.1. Az Üzemeltetők feladatai

A Platform üzemeltetése során az Üzemeltetők az alábbi feladatokat látják el:

Feladat

Üzemeltetést megvalósító személy

a)       Regisztráció biztosítása a Honlapon

#school

b)      A jelentkezők előszűrése

Szeretetszolgálat

c)       Összepárosítási feladatok megvalósítása

KRTK

d)      A házirend betartatása érdekében végzett moderátori feladatok

Szeretetszolgálat

e)      Közösségi Iskolai Szolgálati tevékenység leigazolása

Szeretetszolgálat

f)        Kommunikáció az iskolákkal, tanárokkal, szülőkkel és gyermekekkel

Szeretetszolgálat

g)       A platform, chat-szobák biztosítása és technikai támogatás a felhasználóknak

#school

h)      Tematikus módszertani felkészítés (webinárium) biztosítása a mentorok számára

Szeretetszolgálat

 

2.2. Regisztráció

A Platform igénybevétele minden esetben előzetes regisztrációhoz van kötve a Felhasználók részéről. A regisztráció ingyenes.

A regisztrációt a honlapon keresztül kell kezdeményezni az oldal jobb felsősarkában található „Regisztráció” gombra kattintva, majd a kért felhasználói adatok megadásával.

A regisztráció során elkell fogadnia bekattintással a Felhasználónak jelen Felhasználási Feltételek-et és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Felhasználó a regisztrációt követően tud az oldalra bejelentkezni.

 • Mentor és mentorált összekapcsolódása

A szolgáltatás keretében az informatikai rendszer automatikusan összepárosítja a regisztrációkor adott adatok alapján a mentoráltat és a mentort. A mentorált megjelölhet egyéni és csoportost képzést is. Amennyiben a mentorált nem jelöli meg a képzés módját, a rendszer választ helyette.

 • Mentorok ellenőrzése

Üzemeltető számára kiemelt fontosságú, hogy a regisztráló mentorok valóban valamilyen mentorálási, tanácsadási, oktatási tevékenységet végeznek és valós személyek legyenek. Ennek ellenőrzése céljából Üzemeltetők a következő metódust alkalmazzák:

 • ellenőrzés a regisztrációkor: a Magyar Református Szeretetszolgálat a regisztrációt követő 48 órán belül felhív minden regisztrált mentort, tájékoztatást ad a működésről, házirendről, amelyhez a Mentor regisztrációkor megadott adatai szükségesek.
 • ellenőrzés a tevékenység közben: Üzemeltető monitorozza a Honlapon a tanárok és diákok között zajló tevékenységeket a mentoráltak jelzései alapján, amelyhez a mentor regisztrációkor megadott adatai, valamint a Honlapon tanúsított magatartásával kapcsolatos adatok (Honlapon folytatott videóbeszélgetések és szöveges üzenetek) szükségesek és súlyos házirend sértés esetén a Honlapról azonnal kizárja a mentort.
2.5. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a regisztrációs adatok rögzítését megelőzően a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására.

Amennyiben a Felhasználó véglegesítette regisztrációját és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell az adat módosítását Üzemeltetőnál.

 • Fiók törlése

Felhasználó a regisztrációja után fiókja törlését a Honlapon kezdeményezheti.

Üzemeltető törölheti azon mentor és mentorált fiókját, aki az Felhasználási Feltételek előírásait megsérti.

 • Díjfizetés

A Platform igénybevétele ingyenes.

3.       Felelősség

Üzemeltetők azért vállalnak felelősséget, hogy az általuk működtetett Platform a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elérhető és a Felhasználási Feltételeknek leírt feladataikat az Üzemeltetők ellátják.

Üzemeltetők nem vállalnak felelősséget:

 • az oktatási/mentorálási tevékenység tartalmáért, minőségéért,
 • az oktató és a mentor felkészültségéért,
 • a mentorált tevékenységéért,
 • a Felhasználók internetkapcsolatából és hardveres környezetéből fakadó hibákért.

Üzemeltetők a mentor tevékenységét a házirend alapján ellenőrzik a mentoráltak bejelentése alapján.

4.       Szerzői jogi védelem

Felhasználók a regisztrációval ingyenes, tovább nem adható és a regisztráció időtartamára korlátozó felhasználási jogot kapnak a Platform, mint szerzői jogilag védett mű használatára.

A felhasználási jog nem terjed ki a Platform átdolgozására, kereskedelmi forgalomba hozására.

A Platform szerzői jogi jogosultja a #school.

A Platform egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Platform elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A #school a feljogosított felhasználója a Platformon, valamint a Platformon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása az Üzemeltetők előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Platform használata, illetve az Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

5.       A Felhasználót megillető elállási és szavatossági jogok
 • Elállási jog

Felhasználó a Platform igénybevételét bármikor abbahagyhatja további következmények nélkül.

 • Kellékszavatosság

Felhasználó az Üzemeltetők hibás teljesítése esetén az Üzemeltetőkkel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek az átadás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Üzemeltetőkkel.

A Felhasználó közvetlenül az Üzemeltetőkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

6.       Jogérvényesítési lehetőségek
 • Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a szolgáltatással vagy az Üzemeltetők tevékenységével kapcsolatos kifogásait a 2-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Üzemeltetők a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetőségük van, azonnal orvosolják. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Üzemeltetők a panaszt rögzítik és 30 napon belül érdemi választ küldenek.

Üzemeltetők a hozzájuk írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolják. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Üzemeltetők az elutasítás indokáról tájékoztatják a Felhasználót.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Üzemeltetők és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita az Üzemeltetőkkel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető TestületCíme: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető TestületCíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető TestületCíme: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Gyır-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető TestületCíme: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fı tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető TestületCíme: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető TestületCíme: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető TestületCíme: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető TestületCíme: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltetı Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető TestületCíme: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 • Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false 

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 • Bírósági eljárás kezdeményezésére.
7.       Egyéb rendelkezések
 • Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Az Üzemeltetők jogosultak a jelen Felhasználási Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Platform első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Az Üzemeltetők továbbá fenntartják a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtsanak végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az Üzemeltetők továbbá fenntartják a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezzék át.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltetők által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.04.18.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:

 

 1. melléklet: Házirend

 

 

onkentesmentorlas.hu

Házirend:

Az alábbi házirend az onkenetsmentoralas.hu internetes oktatási rendszer (“Platform”) használatát szabályozzák.   

Jelen jogi szabályozás kötelezően vonatkozik mindenkire, aki igénybe veszi a Platfomot (továbbiakban: felhasználó). A rendszer használata csak az alábbi házirend elfogadása után lehetséges.

Az onkentesmentoralas.hu célja, hogy a mentorált által igényelt és a mentor által felajánlott tanulási segítséghez teret biztosítson.

A közös tanulások kizárólagos platformja az onkentesmentoralas.hu. Más online platformok használata (facebook messenger, skype stb.) azonnali kizárást von maga után.

Csak a tanulás konkrét célját segítő, azt előmozdító, támogató tevékenység engedélyezett, a nem a tanuláshoz tartozó tartalmak (politikai, személyes, reklám…) megosztása, feltöltése tilos.

Személyes adatok vagy más kommunikációs csatornán való kapcsolatfelvételre alkalmas adat megosztása TILOS (email, telefon, instagram, facebook…).

A Felhasználók kötelessége:

 • A kommunikáció mindig a kölcsönös tiszteleten, az alapvető emberi normákon kell alapuljon. Senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet, ez azonnali kizárást von maga után a platformról.
 • bekapcsolódjon az online foglalkozásokba, rendszeres munkával, képességeinek megfelelően. Az alkalmakra pontosan érkezni. A másik idejét mindig tiszteletben tartva törekedni kell a pontosságra. Sorozatosan 3 alkalommal nem jelenik meg a felhasználó, akkor e-mailben felveszik vele a kapcsolatot a Szeretetszolgálat munkatársai, amennyiben arra sem reagál akkor 1 hét a felület használat alóli kizárást von maga után.
 • Közös tanulás időtartama alatt sem a mentort, sem a mentoráltat minősíteni nem lehet.
 • Nem szabad sem a másik fél, sem bármely más ember személyiségi jogait megsérteni.
 • Ügyelni kell arra, hogy a tanulás során a magán információk nem váljanak mások által megismerhetővé.

     Segítség kérést az alábbi onkentesmentoralas@jobbadni.hu      e-mail címen tudod megtenni.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány munkatársai az onilne óra utáni visszajelzéseket vizsgálják, ha az óra alatt tapasztalod a fent felsoroltak valamelyikét, a házirend megsértését, szabálysértést mindenképpen jelezd az onilne visszajelző kérdőívben és munkatársaink kivizsgálják az esetet. A visszajelzés fontos, így tudjuk megvédeni a felhasználókat, a nem ide illő tartalmaktól. 

 

A Szeretetszolgálat munkatársai az online platformon történő beszélgetéseket bármikor visszahallgathatják, amennyiben az ott halottak alapján a munkatársunk úgy ítéli meg, hogy a házirendet súlyos megszegése történ a Felhasználó kizárható a rendszerből.